Điều ước Giáng sinh của các bé khối Chồi - Lá.
Cập nhật: 22/12/2020