Hoạt động tạo hình chủ đề Giáng sinh. (Khối Nhà trẻ - Mầm).
Cập nhật: 22/12/2020