NGOẠI KHÓA: Tham quan Doanh trại Quân đội Lữ đoàn 26 (Chồi - Lá).
Cập nhật: 18/12/2020